Arvskifte och bodelning

När bouppteckningen förrättats och dödsboförvaltningen är klar, ska boets tillgångar fördelas mellan arvingarna. Arvskiftet ska godkännas av samtliga dödsbodelägare. Har man då stora svårigheter att komma överens kan en skiftesman tillsättas.

Om den avlidne var gift eller hade ingått registrerat partnerskap ska bodelningen ske före arvskiftet. Om det finns en efterlevande sambo och om denne har begärt bodelning, ska den också göras före arvskiftet.